Terms & Conditions

Zowel het logo als de benaming van AHHO zijn beschermd. Dit betekent onder meer dat de deelnemende bedrijven het enkel binnen het kader van de organisatie en op de voorgeschreven wijzen mogen gebruiken. Hetzelfde geldt voor alle overige ontwerpen en concepten in het kader van de organisatie.

ARTIKEL 1 - ALGEMEEN

1.1. Deze Algemene Voorwaarden dienen met de vereiste aandacht te worden gelezen alvorens over te gaan tot een donatie op de Website.

1.2. Elke Gebruiker erkent de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en begrepen, en aanvaardt de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van de Privacyverklaring.

1.3. In geval van inbreuk op de Algemene Voorwaarden kan AHHO de gegevens van een Gebruiker verwijderen en/of hem/haar de toegang tot de Website weigeren.

ARTIKEL 2 - DEFINITIES

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Anonieme Gebruiker: de Gebruiker die op de Website te kennen heeft gegeven dat zijn/haar gegevens niet publiek mogen gemaakt worden voor derden, m.u.v. Pay.nl, de betalingsprovider, het begunstigde Goed Doel en het Bedrijf indien de Gebruiker een donatie maakt aan een Campagne;

Bedrijf: elke organisatie of onderneming die een Campagne wil starten met één of meerdere Goede Doelen;

Campagne: een actie opgezet tussen een Goed Doel en een Bedrijf waarbij het Bedrijf alle donaties van Gebruikers aan datzelfde Goed Doel tot een bepaald maximumbedrag of tot de looptijd van de campagne is verstreken, verdubbelt. De campagne wordt opgezet om een specifieke activiteit van het Goed Doel financieel te ondersteunen. Iedere Gebruiker die zijn/haar donatie wil verdubbeld zien door het Bedrijf, dient hiertoe zijn/haar donatie in het kader van een campagne te delen op Sociale Media (Facebook, Twitter en LinkedIn);

Diensten: de diensten zoals omschreven in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden;

Donatiemodule: de online module waarmee Gebruikers donaties kunnen verrichten ten voordele van één of meerdere Goede Doelen. Elke donatie binnen de donatiemodule kan door de Gebruiker worden gedeeld op één of meerdere Sociale Media;

Gebruiker: een individu die al dan niet een profiel heeft aangemaakt op de Website en één of meerdere donaties kan verrichten en één of meerdere Campagnes kan steunen;

Goed Doel: Elke vereniging zonder winstoogmerk die een overeenkomst heeft afgesloten met AHHO om op de Website fondsen te kunnen werven, hetzij via een directe donatie van Gebruiker, hetzij via een Campagne;

Inhoud: alle teksten, foto’s, video’s, en andere informatie op de Website;

VZW: AHHO, vennootschap onder firma kantoorhoudende te Rue de Porto 61, 4020 Bressoux Belgique, met ondernemingsnummer BE0862290408;

Looptijd: elke Campagne wordt gekenmerkt door een looptijd. Deze wordt vastgelegd in aantal dagen en het staat het Bedrijf en Goed Doel vrij om deze looptijd na onderling overleg te verlengen. Een Campagne zal echter nooit aflopen alvorens de looptijd is verstreken, tenzij het maximumbedrag bereikt is;

Maximumbedrag: elke Campagne wordt gekenmerkt door een maximumbedrag. Dit is het bedrag dat het Bedrijf maximaal zal verdubbelen, op basis van de donaties van Gebruikers, in het kader van een Campagne. Indien het maximumbedrag wordt bereikt, loopt de Campagne automatisch af, ook indien de looptijd nog niet verstreken is;

Sociale Media: de sociale media kanalen die worden ingezet door AHHO zijn zowel Facebook, Twitter als LinkedIn. Een Gebruiker kan elke donatie binnen de donatiemodule delen op één of meerdere sociale media. Iedere Gebruiker die zijn/haar donatie wil verdubbeld zien door een Bedrijf, dient hiertoe zijn/haar donatie in het kader van een campagne te delen op minimum éen van de sociale media (Facebook,Twitter en LinkedIn);

Betalingsprovider: Pay.nl is de betalingsprovider en verwerkt alle donaties die op de Website plaatsvinden;

Website: staat gelijk aan https://www.ahho.be en alle andere soortgelijke domeinnamen met mogelijke andere domeinnaamextensies waarop de Diensten van AHHO bereikbaar zijn.

ARTIKEL 3 – DIENSTEN

3.1. AHHO heeft als bedoeling online doneren aan Goede Doelen voor Gebruikers eenvoudig, sociaal doeltreffend te maken.

3.2. AHHO biedt een gebruiksvriendelijk platform aan waarop Gebruikers donaties kunnen verrichten via de Donatiemodule ten voordele van één of meerdere Goede Doelen.

3.3 AHHO biedt een gebruiksvriendelijk platform aan waarop Gebruikers donaties kunnen verrichten via Campagnes, ten voordele van één of meerdere Goede Doelen.

3.4 AHHO biedt een gebruiksvriendelijk platform aan waarop Gebruikers de gemaakte donaties kunnen delen op Sociale Media. Dit is optioneel indien een donatie via de Donatiemodule verloopt en verplicht indien via een Campagne.

3.5. De online betaaldiensten waarmee de donaties op de Website worden verricht, worden aangeboden en volledig behandeld door Pay.nl. AHHO komt op generlei wijze tussen in de afhandeling van de donaties middels de online betaaldiensten aangeboden door Pay.nl op de Website.

Op de online betaaldiensten van Pay.nl zijn de Algemene Voorwaarden van Pay.nl van toepassing. Door deze betaaldiensten te gebruiken, stemt de Gebruiker in met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het invullen van juiste en volledige betalingsgegevens.

AHHO kan de Gebruiker vragen gegevens en informatie te verstrekken wanneer Pay.nl hierom verzoekt of wanneer dit wettelijk verplicht is. Als de Gebruiker deze informatie niet geeft, kan AHHO de Gebruiker schorsen of uitsluiten van verder gebruik van de Website.

ARTIKEL 4 – REGISTRATIE VAN GEBRUIKERS

4.1. Indien een individuele bezoeker van de Website een Gebruiker wil worden, kan hij/zij een profiel op de Website aan te maken door het opgeven van minimaal de volgende gegevens: voornaam, achternaam en e-mailadres; of door registratie via Facebook. In het geval van het laatste, worden minimaal voornaam, achternaam, e-mailadres en profielafbeelding van het Facebook-profiel overgenomen. Aan het profiel wordt een persoonlijk wachtwoord gekoppeld. Daarnaast kan de Gebruiker onder meer een profielfoto, adres en, geslacht toevoegen aan zijn/haar profiel.

4.2. Elke Gebruiker waarborgt dat de informatie die hij/zij opgeeft, waaronder, maar geenszins beperkt tot persoonsgegevens zoals voornaam, achternaam en e-mailadres, compleet, naar waarheid en juist zijn. De Gebruiker is verplicht de verstrekte informatie steeds te actualiseren. AHHO draagt geenszins de verplichting om de door de Gebruiker opgegeven informatie te verifiëren.

4.3. In het algemeen mag geen profiel aangemaakt worden op basis van valse informatie. Geen profiel mag aangemaakt worden met de gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot de voornaam, achternaam en e-mailadres van een derde, tenzij er schriftelijke toestemming van die derde voor is. De opgegeven informatie mag in geen geval grof, aanstootgevend, strijdig met de goede zeden, dan wel in strijd met wettelijke bepalingen of met rechten van derden, waaronder maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten.

4.4. Een profiel is persoonlijk en kan door een Gebruiker niet overgedragen worden aan een derde.

4.5. Een Gebruiker kan op elk gewenst moment zijn profiel verwijderen. Indien de Gebruiker zijn/haar profiel wilt verwijderen dient hij/zij contact op te nemen met AHHO via info@ahho.be.

4.6. Door een profiel aan te maken aanvaardt de Gebruiker dat AHHO de bezorgde gegevens opslaat en gebruikt ten behoeve van de werking van AHHO.

4.7. Elke Gebruiker is zelf als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar eigen wachtwoord en voor alle handelingen die via zijn/haar profiel worden verricht.

4.8. Een Gebruiker die vermoedt dat onrechtmatig gebruik wordt gemaakt van zijn/haar eigen of andermans profiel en/of identiteit, zal AHHO hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte brengen (via het e-mailadres info@ahho.be; zie ook verder Artikel 14, Klachtenprocedure). AHHO is in dat geval bevoegd alle maatregelen te nemen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van AHHO en van haar Gebuikers. Elke Gebruiker zal zijn volledige medewerking verlenen.

4.9. Een individuele bezoeker van de Website heeft eveneens de mogelijkheid om één of meerdere donaties te verrichten en één of meerdere Campagnes te steunen zonder een profiel op de Website aan te maken. De Gebruiker is echter ook in dit geval verplicht de Algemene Voorwaarden, inclusief de Privacyverklaring, te aanvaarden.

ARTIKEL 5 – GEGEVENS VAN GEBRUIKERS

5.1. Elke Gebruiker die een profiel aanmaakt op de Website voert zijn gegevens, zoals bepaald in Artikel 4, in op het platform. Deze gegevens worden weergegeven op de webpagina van het Goed Doel waarvoor de Gebruiker zijn/haar donatie heeft verricht.

5.2. Een Gebruiker kan er ook voor opteren dat zijn/haar donatie op de Website anoniem gepubliceerd wordt, dus zonder zijn/haar gegevens publiek weer te geven. De begunstigde Goede Doelen krijgen echter steeds een kopie van de gegevens van de Anonieme Gebruiker verbonden aan de gemaakte donatie. Dit gaat minimaal over de voor -en achternaam. De mogelijkheid tot anonieme donaties staat niet in de weg dat de Anonieme Gebruikers zich moeten houden aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien een Gebruiker geen profiel heeft aangemaakt op de Website zullen zijn/haar gegevens niet beschikbaar zijn en bijgevolg niet gedeeld worden.

ARTIKEL 6 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

6.1. AHHO behoudt alle rechten (auteursrechten, handelsnamen, merken en andere intellectuele eigendomsrechten) geassocieerd met of vertoond op de Website.

6.2. AHHO is titularis van de onderliggende softwarecode van AHHO. Het is verboden om de software, die op welke wijze dan ook verbonden is aan de Website, via reverse engineering, reverse compiling of via andere wijzen te herleiden tot een door de mens leesbare vorm. De Gebruiker verbindt zich er toe geen kopieën te maken of te laten maken van de Website-software. De Gebruiker verbindt zich er ook toe geen afgeleide software te creëren en de software niet te gebruiken op enige andere wijze dan door normaal gebruik van de Website.

6.3. Niets van wat in deze Algemene Voorwaarden en/of op de Website wordt vermeld, is bedoeld om enige intellectuele eigendomsrechten over te dragen of deze aan de Gebruiker te verlenen.

ARTIKEL 7 – GEBRUIKERSINHOUD

7.3. Indien een derde beweert dat de Inhoud op de Website geplaatst door een Gebruiker inbreuk maakt op zijn/haar rechten zal de Gebruiker AHHO
- vrijwaren tegen voormelde vordering van die derde;
- op eerste verzoek van AHHO vrijwillig tussenkomen in elk geding waarin AHHO betrokken is ten gevolge van voormelde vordering; en
- AHHO volledig schadeloosstellen voor alle kosten, schade, onkosten en uitgaven ten gevolge van die vordering.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE GEBRUIKER

8.1. De Website mag door de Gebruikers uitsluitend gebruikt worden voor donatiedoeleinden, via de Donatiemodule of Campagnes, voor de Goede Doelen bij AHHO. Tenzij AHHO of de eventuele rechthebbende(n) daar expliciet toestemming voor heeft gegeven, is het aan de Gebruikers uitdrukkelijk verboden Inhoud te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte doeleinden die vreemd zijn aan die vreemd zijn aan het maken van donaties aan een Goed Doel of op enige andere wijze te gebruiken dan in deze Algemene Voorwaarden beschreven.

8.2. De Gebruiker erkent dat de volgende handelingen verboden zijn en verbindt er zich bijgevolg toe om ze niet te stellen:
- het plaatsen van Inhoud die kan beschouwd worden als discriminerend, haatdragend, bedreigend, misleidend, lasterlijk of beledigend;
- het plaatsen van Inhoud inhoudende obsceniteiten, pornografisch materiaal of een ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen;
- het installeren van computervirussen of andere malware;
- het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de Gebruiker;
- het zonder toestemming van de betreffende derde het toevoegen, veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van een derde, of gegevens aan gegevens van derden toevoegen;
- het zonder toestemming van de betreffende Gebruiker doorgeven van gegevens van die Gebruiker aan derden;
- het stalken van derden;
- het ongepast gebruik van politieke of religieuze symbolen en/of overtuigingen;
- het plegen van of het aanzetten tot het plegen van enig misdrijf of onwettelijke handeling (inclusief, maar niet beperkt tot, witwaspraktijken, fraude, consumentenbescherming);
- het schenden van enig (intellectuele eigendoms-)recht (zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merken, etc.) van derden. De Gebruikers erkennen dat het kopiëren of gebruiken van Inhoud van een andere Gebruiker in principe de expliciete toestemming vereist van de andere Gebruiker;
- over het algemeen het stellen van enige handeling die strijdig is met enige wet of een inbreuk uitmaakt op enige rechten van derden en evenmin onrechtmatig is ten opzichte van derden of ten opzichte van AHHO.

Deze opsomming is niet-limitatief.

Alle handelingen van de Gebruiker moeten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen.

8.3. AHHO en de Gebruikers werken samen om de Website en daarop aangeboden Diensten zo goed mogelijk te doen werken en om de Gebruikers veilig te houden. De Gebruiker heeft de verplichting om problemen, aanstootgevende inhoud en overtredingen van de Algemene Voorwaarden aan AHHO te melden.

ARTIKEL 9 – VERBINTENISSEN EN RECHTEN VAN AHHO

9.1. Alle verbintenissen van AHHO die zij op zich neemt zijn louter middelenverbintenissen. AHHO kiest autonoom de middelen die zij nodig acht om haar Diensten te kunnen leveren.

9.2. AHHO spant zich in de informatie en gegevens op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, maar geeft hiervoor geen garanties.

9.3. AHHO behoudt zich het recht haar Diensten te wijzigen, uit te breiden of te beëindigen.

9.4. AHHO heeft het recht om op elk ogenblik deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen in de mate van het mogelijke.

9.5. AHHO heeft op ieder ogenblik het recht, maar niet de verplichting om de Gebruiker en de Inhoud te controleren.

9.6. De Gebruiker aanvaardt dat AHHO alle mogelijke maatregelen mag nemen die zij nuttig acht indien zij meent dat wordt gehandeld in strijd met de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Zo behoudt AHHO zich het recht voor haar Diensten en het profiel van de Gebruiker te beperken, te schorsen of te beëindigen, de toegang tot de Website te weigeren, het plaatsen van Inhoud te vertragen of Inhoud te verwijderen, alsook technische en juridische stappen te ondernemen om de Gebruiker van de Website te weren wanneer zij van mening is dat de Gebruiker de oorzaak is of kan zijn van problemen of mogelijke aansprakelijkheden.

ARTIKEL 10 – ONDERAANNEMING EN AANSPRAKELIJKHEID

10.1. AHHO heeft het recht om voor het verrichten van de Diensten een beroep te doen op onderaannemers of externe leveranciers.

10.2. Ondanks de continue zorg en aandacht die AHHO besteedt aan de inhoud en samenstelling van haar Diensten, biedt zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid, juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die via de Website verkregen wordt en zij is daar niet voor aansprakelijk.

10.3. De Gebruiker is zelf en als enige verantwoordelijk voor de Inhoud en de aard van zijn/haar Inhoud en in het algemeen voor alles wat de Gebruiker op de Website doet. AHHO is niet aansprakelijk voor de Inhoud op de Website die een Gebruiker op haar server plaatst. De Gebruiker zal AHHO integraal vrijwaren voor elke aanspraak van een derde wegens schending van enig recht van die derde.

10.4. AHHO is slechts aansprakelijk voor directe schade die een gevolg is van grove schuld of opzet van AHHO en/of haar aangestelden. AHHO is slechts aansprakelijk voor directe schade die een gevolg is van grove schuld fout of opzet van AHHO en/of haar aangestelden. In ieder geval is de aansprakelijkheid voor schade wegens grove fout van AHHO beperkt tot het gedoneerde bedrag door de Gebruiker.

10.5. AHHO is niet aansprakelijk voor enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waar zij geen rechtstreekse controle over heeft, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot hyperlinks naar de Website vanop andere applicaties of websites waardoor men rechtstreeks toegang kan verkrijgen tot de Website.

ARTIKEL 11. – BESCHIKBAARHEID

11.1. AHHO spant zich in om de Website continu beschikbaar te houden, zonder dat zij een 100% beschikbaarheidswaarborg kan geven. Hoewel AHHO alle redelijke inspanningen doet om dit te vermijden, is zij niet verantwoordelijk voor technische problemen zoals storingen, onderbrekingen of problemen met de elektronische levering van haar Diensten. AHHO kan niet garanderen dat gebreken te allen tijde hersteld worden, of dat het platform en de server waarop die zich bevindt vrij is van virussen en andere besmettelijke en/of schadelijke bestanden. In geen geval kan AHHO gehouden zijn tot enige financiële of andere vergoeding.

11.2. De Gebruiker gaat er mee akkoord dat AHHO niet aansprakelijk is voor verlies van of schade aan computer, gegevens of computer- en telecommunicatiegegevens ingevolge het gebruik van AHHO.

11.3. AHHO is op ieder moment, met onmiddellijke ingang en zonder motivering gerechtigd om de verlening van één of meer Diensten (tijdelijk) te beperken, op te schorten of te beëindigen, het profiel van een Gebruiker tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, Inhoud te verwijderen en/of een waarschuwing te geven, in het bijzonder indien de Gebruiker in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt of indien AHHO van mening is dat de handelingen van de Gebruiker schade aan andere Gebruikers, derden of AHHO kunnen toebrengen. AHHO zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

11.4. AHHO heeft het recht de Website op ieder moment stopzetten. In geval van stopzetting zullen alle rechten en/of licenties die aan Gebruikers zouden zijn verleend, tevens worden beëindigd, net als ieder gebruik van de Website.

ARTIKEL 12 – HYPERLINKS

12.1. Er mag geen enkele link gelegd worden naar de Website vanaf enige website die schade kan berokkenen aan AHHO of de Website. Hiermee worden onder meer sites bedoeld die strijdig zijn met de wetgeving, sites met onethische content, … .

Dit verbod is van toepassing voor elke vorm of techniek van verbinding waarbij de naam, het adres of enig ander element toebehorend aan AHHO, opgenomen of getoond wordt op een andere website of applicatie die schade berokkent aan AHHO, of waardoor internetbezoekers vanaf deze website of applicatie doorverbonden worden naar de Website.

ARTIKEL 13 – KLACHTENPROCEDURE

13.1. In het geval een Gebruiker meent verboden Inhoud op te merken of een inbreuk op de gedragscode en gebruiksregel, of op de Algemene Voorwaarden in het algemeen, kan hij/zij AHHO daarvan gemotiveerd op de hoogte brengen via volgend adres: info@ahho.be. AHHO zal alle klachten ernstig nemen en onderzoeken.

13.2. AHHO kan tussenkomen bij geschillen tussen Gebruikers en heeft het recht om eender welke Inhoud te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de Algemene Voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor Gebruikers, AHHO of een derde partij. AHHO heeft in haar beoordeling een discretionaire bevoegdheid en zij heeft steeds het laatste oordeel.

ARTIKEL 14 – OVERDRACHT

AHHO heeft het recht alle of een deel van haar contractuele rechten en plichten aan een derde over te dragen, zonder dat de Gebruiker hiervoor toestemming moet geven en zonder dat deze enige schadevergoeding kan eisen in verband met deze overdracht.

ARTIKEL 15 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Overeenkomst wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden overeenkomstig Belgisch recht. De Rechtbanken van Gent, afdeling Gent, zijn exclusief bevoegd voor kennisname van geschillen betreffende bovenstaande Algemene Voorwaarden.