Privacy

1. ALGEMEEN

1.1 Deze Privacyverklaring (hierna: de "Privacyverklaring") is van toepassing op de Diensten aangeboden door AHHO VZW, met maatschappelijke zetel te Rue de Porto 61, 4020 Bressoux en ondernemingsnummer 0862.290.408 (hierna: "AHHO", "wij", "ons" of soortgelijke uitdrukkingen).

1.2 AHHO hecht veel waarde aan het vertrouwen dat de Gebruiker (hierna eveneens: "u", "uw" of soortgelijke uitdrukkingen) haar schenkt. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens en baseren ons hiervoor op de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna: de "Privacywet").

1.3 De Privacyverklaring maakt integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden die elke Gebruiker aanvaardt bij de registratie en moet samen gelezen worden met de Algemene Voorwaarden en de Cookieverklaring.

1.4 AHHO behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Privacyverklaring te wijzigen zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig de Privacyverklaring opnieuw door te nemen en de laatste versie in acht te nemen.

1.5 Met hoofdletter geschreven begrippen hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden, tenzij deze begrippen uitdrukkelijk in deze Privacyverklaring worden gedefinieerd.

2. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ?

2.1 AHHO verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:

2.1.1 persoonsgegevens die door u vrijwillig worden verstrekt, waaronder:
- uw voor - en achternaam;
- uw e-mailadres;
- uw wachtwoord;
- uw adresgegevens;
- uw profielafbeeliding; en/of
- eventuele bijkomende informatie die u op de Website post of op andere wijze aan ons bezorgt.

2.1.1 informatie die door ons bij uw bezoek aan onze Website automatisch wordt opgeslagen, waaronder:
- de website vanwaar u onze Website opvraagt;
- de gebruikte zoekmachine;
- uw IP-adres;
- de datum en tijdstip van uw bezoek;
- ude http-antwoordcode; en/of
- de informatie over uw browser en uw besturingssysteem.

2.2 Aanvullende persoonsgegevens, zoals betalingsgegevens, worden gevraagd om donaties aan Goede Doelen via Mollie.be mogelijk te maken. Voor informatie over Mollie.be, zie artikel 3.5 in de Algemene Voorwaarden.

3. WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?

3.1 AHHO verwerkt de verzamelde persoonsgegevens voor de hieronder vermelde doeleinden:
- het aanbieden van de Diensten aan haar Gebruikers;
- het personaliseren en verbeteren van de Diensten;
- het informeren van haar Gebruikers over haar Diensten, bijvoorbeeld een bedankingsmail na een donatie;
- statistische analyse;
- nagaan of haar Gebruikers de Diensten op een correcte wijze gebruiken.

3.2 Voor zover u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld het ontvangen van onze nieuwsbrief), zullen uw persoonsgegevens ook voor dit doeleinde gebruikt worden.

3.3 AHHO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor ze werden verkregen.

4. MEDEDELING AAN DERDE PARTIJEN

4.1 AHHO behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te delen met derde partijen, waaronder:
- handelspartners, leveranciers en onderaannemers wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met deze partijen gesloten overeenkomsten;
- Goede Doelen waarvoor u een donatie hebt overgemaakt;
- Bedrijven die een Campagne met een Goed Doel hebben opgezet, indien u aan zulke acties deelneemt;
- andere Gebruikers en bezoekers van de Website, indien u ervoor kiest om op niet-anonieme wijze te doneren; en
- Sociale Media, indien u ervoor kiest uw donatie op zulke platformen te delen.

4.2 AHHO heeft eveneens het recht om uw persoonsgegevens te delen met derde partijen in de volgende gevallen:
- indien dit vereist is voor het naleven van toepasselijke wet- en regelgeving;
- op verzoek van bevoegde gerechtelijke en administratieve autoriteiten; en
- in de mate vereist voor het beschermen van rechten, eigendom of veiligheid van AHHO, onze Gebruikers en derde partijen.

5. BEVEILIGING

5.1 AHHO neemt alle redelijke voorzorgen om de persoonsgegevens die ze verwerkt te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang en iedere andere niet toegelaten verwerking.

5.2 Gelet op het publiek toegankelijke en weinig beveiligde karakter van het internet kan AHHO echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de toegang tot, of onderschepping van, persoonsgegevens door derde partijen.

5.3 Een effectieve bescherming van de persoonlijke levenssfeer veronderstelt dat ook de Gebruiker zelf de nodige maatregelen neemt om zijn of haar privacy te garanderen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende veilig wachtwoord en voor de geheimhouding ervan.

6. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

6.1 U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en het recht om alle onjuiste gegevens die op u betrekking hebben te doen verbeteren en om onvolledige, niet ter zake dienende persoonsgegevens te verwijderen of het gebruik ervan te verbieden. U kan te allen tijde uw profiel verwijderen.

6.2 U heeft ook het recht zich kosteloos en zonder motivering te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die kunnen worden verzameld voor direct marketingdoeleinden.

6.3 Voor de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten, dient u een schriftelijk verzoek te richten aan AHHO via de contactgegevens vermeld in artikel 10 van de Privacyverklaring. AHHO behoudt zich het recht voor om een gepast bewijs van uw identiteit te vragen (bijvoorbeeld een fotokopie van uw identiteitskaart). AHHO zal de nodige inspanningen doen om uw verzoek binnen een gepaste termijn te behandelen.

7. COOKIES

7.1 Wat zijn cookies
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een Website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de Website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de Website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de Website die u bezoekt of door partners waarmee deze Website samenwerkt. De server van een Website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een Website of de publiciteit op een Website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

7.2 Technische cookies
Deze cookies zijn essentieel voor de goede werking van de Website. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om tussen de verschillende onderdelen van onze Website te navigeren en bepaalde functionaliteiten te gebruiken.

7.3 Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de Website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taal- en andere voorkeuren op de Website onthouden.

7.4 Cookies van derden
AHHO maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de Website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze Website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de Website op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op www.google.com/privacypolicy.html.

Daarnaast bevat de Website zogenaamde social plug-ins, onder meer van Facebook, die cookies gebruiken waarvan AHHO het hergebruik niet beheerst.

7.5 Hoe kan ik mijn cookies beheren?
De meeste browsers laten u toe om cookies te weigeren of toe te staan. Houd er echter rekening mee dat het weigeren of blokkeren van cookies een negatieve invloed zal hebben op de bruikbaarheid van een aantal websites. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: wwww.aboutcookies.org.

U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

8. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Website kan links naar websites van derden bevatten. Deze Privacyverklaring heeft enkel betrekking op de wijze waarop AHHO persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Diensten die ze aanbiedt. AHHO garandeert op geen enkele manier dat deze derde websites persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywet verwerken.

9. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

9.1 Aarzel niet om ons te contacteren indien u na het lezen van de Privacyverklaring nog vragen heeft over het gebruik en/of verwerking van uw persoonsgegevens.

9.2 Contact opnemen kan zowel per brief naar AHHO VZW, Rue de Porto 61, 4020 Bressoux, als per mail naar info@ahho.be.